LÚA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓN CHO LÚA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ MINACHEM CHO LÚA

  1. Trước lúc gieo sạ, bón lót: 80 ký / công (1.000 m2)
  2. Từ 7 - 10 ngày sau gieo sạ, bón thúc 1: 40 ký / công (1.000 m2)
  3. Từ 18 - 22 ngày sau gieo sạ, bón thúc 2:  40 ký / công (1.000 m2)
  4. Nhìn biểu hiện của cây lúa, để bón đón đòng: 40 ký / công (1.000 m2)

LƯỢNG PHÂN BÓN HỮU CƠ MINACHEM DÙNG CHO 3 ha (mẫu) là: 200 ký / công x 10 x 3 = 6.000 ký (6 tấn)

LÚA GIỐNG ST25 ĐÃ SỬ DỤNG THÍ ĐIỂM PHÂN BÓN HỮU CƠ MINACHEM