CÂY TRỒNG KHÁC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓN CHO CÂY TRỒNG KHÁC

DÙNG BÓN CHO DƯA KIM HOÀNG HẬU

Bón lót 400 ký / 1.000 m2

DÙNG BÓN CHO MĂNG TÂY

Bón lót 400 ký / 1.000 m2