CÂY CÔNG NGHIỆP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÓN CHO CÂY CÔNG NGHIỆP

DÙNG BÓN CHO HỒ TIÊU:

Bón 3 ký / trụ cho 2 giai đoạn sau:

  1. Vào đầu mùa mưa
  2. Vào cuối mùa mưa

DÙNG BÓN CHO CÀ PHÊ

Bón 3 ký / trụ cho 2 giai đoạn sau:

  1. Vào đầu mùa mưa
  2. Vào cuối mùa mưa