Sử dụng phân hữu cơ bã bùn mía cải thiện dinh dưỡng và độc chất trên đất phèn

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2006

Trường Đại học Cần Thơ

    1. Thí nghiệm:

 • Thực nghiệm giống mía , Long Mỹ, Hậu Giang. Đất được ủ phân bã mía ở 4 mức độ:
  • Không bón phân
  • 3 tấn phân / ha
  • 5 tấn phân / ha
  • 10 tấn phân / ha
 • Thí nghiệm lặp lại 4 lần 
 • Chỉ tiêu theo dõi: 
  • Năng suất mía
  • Hàm lượng chất hữu cơ, Al hòa tan, Al trao đổi, pH của đất đầu vụ
  • Ghi nhận sâu  bệnh và chi phí đầu tư.

    2. Kết quả:

 • Ảnh hưởng của phân bã bùn mía lên độc chất Al và thành phần Pi trên đất phèn:
  • Phân có hàm lượng hữu cơ khá cao 60%
  • Hàm lượng dinh dưỡng NPK khá, pH trung tính
  • Hàm lượng P trong phân cao hơn so với các loại phân hữu cơ thông thường khác.
 • Ảnh hưởng của phân bã bùn lên năng suất mía
  • Bón theo nông dân 350 - 225 - 50: 80,6 tấn/ha
  • Khuyến cáo 150 - 50 - 100: 76,8 tấn/ha
  • 150 - 50 - 100 + 3 tấn phân bã /ha : 86,8 tấn/ha

    3. Kết luận:

 • Sử dụng phân bã bùn mía ủ hoai từ chất thải bã bùn và xác mía của nhà máy đường có thể giảm được độc chất Al trên đất phèn và cải thiện được dinh dưỡng P và sinh trưởng cây trồng.
 • Bón phân bã bùn mía ở mức 3 t/ha trên đất phèn kết hợp với bón NPK theo khuyến cáo 150-50-100 giúp tiết kiệm được 200 kg N và 175 kg P2O5 so với lượng phân bón của nông dân, góp phần đáng kể giảm chi phí sản xuất.
 • Tận dụng nguồn chất thải hữu cơ bã bùn và xác mía làm phân hữu cơ giúp cải tạo đất và giảm được vấn đề ô nhiễm.

Chia sẻ