PHÂN BÓN HỮU CƠ MINACHEM

Phân bón hữu cơ truyền thống

Nguyên liệu sản xuất 100% từ mía đường

Thay thế cho phân chuồng

Sản phẩm cần thiết cho đất và cây trồng.