THÀNH PHẦN

Thành phần chi tiết của phân bón hữu cơ Minachem

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHÍNH

TT

Thành Phần

ĐVT

Mức

  1

Độ ẩm

%

 30

  2

Hàm lượng Hữu cơ

%

 35

  3

Tỷ lệ C/N

 12

  4

pH H20

 

5

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MẪU