LIỀU DÙNG

Cách sử dụng - Liều dùng

Cây công nghiệp, cây ăn trái:

- Bón lót: Từ 3 – 5 kg/gốc

- Bón thúc: Từ 2,5 - 3,5 kg/gốc/ lần, bón vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa.

Cây hoa màu:

Từ 3 - 6 tấn/ha/vụ, bón lót trước khi gieo trồng.

Lưu ý:

Bón khi đất có đủ độ ẩm, bón kết hợp với tưới khi trời không mưa.