CÂY SACHI

Sản phẩm dùng cho cây Sachi

SẢN PHẨM DÙNG CHO CÂY SA CHI:

- Lâm Đồng

---------------

Công ty TNHH Lê Dương 

Bón 10 tấn phân bã mía / ha

HÌNH ẢNH THỰC TẾ  (Sau 3 tháng):

HÌNH ẢNH THỰC TẾ  (Sau 12 tháng):

Sản phẩm tương tự