CÂY HỒ TIÊU

Sản phẩm dùng cho cây tiêu

SẢN PHẨM DÙNG CHO CÂY TIÊU

- Đồng Nai

---------------

Vườn hồ tiêu 5 năm tuổi của anh: 

Nguyễn Đăng Luận

Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Bón 3kg/gốc, bón 2 lần/năm, Bón vào đầu và giữa mùa mưa.

Sản phẩm tương tự